Normlösa kyrka

Sockennamnets senare led "lösa" betyder "betesmark, äng" med förleden -norma är oklar. Vid Normlösa Biskopsgård finns en välvd källare, kallad Braskens källare, med en inskift på valvstenen över dörren IHS - xp (Jesus Kristus) 1475. I vapenhuset förvaras två runstensfragment.

Den gamla kyrkan var 18 x 12 alnar och av samma typ som kyrkorna i Hov och Östra Skrukeby, men med kor och absid. Troligen var den liksom dessa byggd av konungen som ägde gården Normlösa. Till kyrkan hörde ett torn i väster. Det tillkom något senare än kyrkan, men ingick i den ursprungliga planen, vilket framgår av förtagningar i muren uppe på västgaveln. Tornet blev ovanligt brett. Om kyrkan tillkommit före 1170-talet, då Normlösa gård redan donerats till biskopen av konungen - 1178 nämns det hörande till biskopsbordet - bör tornet ha uppförts av biskop Kol. Dörren i kyrkans sydportal bekräftar dateringen av kyrkan. Den är av samma typ som Kaga (som är äldst), Hov och Ö Skrukeby, vilka dateras till tiden efter 1100-talets mitt.

Mycket tack vare biskoparna blev Normlösa en rik kyrka. Dess murar är delvis bevarade i den nuvarande kyrkan, nämligen större delen av västra och södra murarna. Två eller tre fönster fanns på södra sidan. Ett av dessa är helt bevarat och är synligt från läktaren.Texter epitafium Kyrkoherde Eschilli +1570 ( Latin )    ( Svenska )  Personakt för Nicholaus Eschilli